Obec Černík
Černík

Výchova a vzdelávanie

Školský vzdelávací program – Usilovné včielky

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti kognitívnej, sociálno - emocionálnej a perceptuálno - motorickej. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti, v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
Pedagogické pracovníčky pracujú podľa vlastného školského vzdelávacieho programu pod názvom „Usilovné včielky”, ktorý je vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím  programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Obsah vzdelávania v materskej škole je vymedzený do siedmych vzdelávacích oblastí, ktoré pokrývajú celý komplex všeobecného vzdelávania a kultúrnej gramotnosti.

Vzdelávacie oblasti: • Jazyk a komunikácia
                                     •  Matematika a práca s informáciami
                                     •  Človek a príroda
                                     •  Človek a spoločnosť
                                     •  Človek a svet práce
                                     •  Umenie a kultúra
                                     •  Zdravie a pohyb

Profilácia MŠ   

MŠ je zameraná na regionálnu výchovu a výchovu k ľudovým tradíciám.

Cieľom je obohatiť obohatiť výchovno - vzdelávací proces o spoznávanie a realizáciu ľudových tradícií a zvykov a tým rozvíjať a podporovať národné povedomie detí.                        

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

  • Napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi
  • Naučiť deti kooperovať v skupine, v kolektíve, získať mravné návyky a spôsoby kultúrneho správania a osvojovať si základné pravidlá spolunažívania
  • Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rešpektovať jedinečnosť každého dieťaťa
  • Systematicky v tvorivej atmosfére prostredníctvom hry vzdelávať deti tak, aby získané vedomosti vedeli uplatňovať v praxi, pripravovať ich na celoživotné vzdelávanie a život v spoločnosti
  • Naučiť deti rešpektovať všeľudské etické hodnoty, utvárať v nich pozitívny vzťah a postoj k sebe samému, k ľuďom, k svetu a k prírode
  • Učiť deti chrániť si svoje zdravie, vytvárať pozitívny postoj k zdravému stravovaniu a k pohybovým aktivitám
  • Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí, spoznávať a realizovať prostredníctvom rôznych aktivít ľudové tradície a zvyky nášho regiónu

Služby

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze