Obec Černík
Černík

Oznamy

ZÁPIS  DETÍ  DO  MŠ ČERNÍK

 

Riaditeľstvo Materskej školy v Černíku oznamuje, že v dňoch 10. a 11.mája 2021

v čase od 10.30 – 16.00 hod. sa uskutoční zápis detí

do MŠ na školský rok 2021 – 2022.

 

K vyplnenej žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktorého súčasťou je i údaj o povinnom očkovaní.

Žiadosť a potvrdenie majú rodičia možnosť odovzdať:

 • osobne v deň zápisu v kancelárii riaditeľky MŠ /za predpokladu dodržania aktuálnych protiepidemiologických opatrení/
 • poslať poštou na adresu MŠ
 • poslať e -mailom ako prílohu

 

Tlačivá si môžu rodičia vyzdvihnúť  v MŠ, prípadne stiahnuť zo stránky OÚ Černík, alebo stránky MŠ Černík.

 

                         Podmienky prijímania detí do MŠ

Do MŠ sa prednostne prijímajú deti:

 • ktoré pokračujú v plnení predprimárneho vzdelávania
 • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
 • podľa veku od najstarších po mladšie do naplnenia počtu, ktorý je v súlade so zákonom

Prílohy:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ (10.31 kB)

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (12.35 kB)

V Černíku, 13.4.2021

 

 

Podľa pokynu RÚVZ NZ a vzhľadom na znovuobnovenie prevádzky ZŠ, bude od pondelka, 12.10.2020 v Materskej škole Černík

RIADNA PREVÁDZKA.
Obmedzenie sa týka iba tých, ktorí sú naďalej v karanténe.
Prihlasujeme na stravu všetky deti, vyhlasovať môžete obvyklým spôsobom.
Upozorňujeme, že naďalej platia všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia a predchádzajúce pokyny riaditeľky MŠ, ktoré žiadame s plnou vážnosťou dodržiavať!!
Ďakujeme a tešíme sa na všetky deti!

V Černíku, 09.10.2020

 
Oznamujeme rodičom, že od zajtra, 6. 10. 2020 bude MŠ OTVORENÁ, ale
s určitými obmedzeniami.
Do MŠ nemôžu DO KONCA TYŽDŇA nastúpiť deti, ktorých rodinní príslušníci sú v karanténe a ani deti, ktoré majú súrodencov v ktoromkoľvek ročníku miestnej ZŠ.
Tieto deti budú automaticky zo stravy vyhlásené. Ostatné deti budú na stravu prihlásené, ale v prípade, že Vaše dieťa neplánujete dať do MŠ z akýchkoľvek dôvodov je potrebné, aby ste ho DNES cez messenger vyhlásili, alebo ZAJTRA ráno obvyklým spôsobom do 7.30 .
Táto situácia platí do konca týždňa, potom bude podľa aktuálneho stavu prehodnotená.
Budeme Vás včas informovať.
Rešpektujte prosím nové opatrenie v MŠ: Rodičia odprevádzajú dieťa iba do šatne, potom ho preberá poverená pracovníčka MŠ.
Naďalej dodržiavajte všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia!!!
Ďakujeme.

V Černíku, 05.10.2020

 

Vážení rodičia,

oznamujeme, že MŠ je i v pondelok - 5.10.2020 zatvorená. RÚVZ vydá v pondelok rozhodnutie o ďalšom postupe.

Za porozumenie ďakujeme a všetkým prajeme pevné zdravie!

V Černíku, 02.10.2020

 

Vážení rodičia,

po konzultácii starostu obce s RÚVZ v NZ a na príkaz zriaďovateľa bude z preventívnych dôvodov na ochorenie Covid-19,

MŠ Černík v dňoch od 30.9. do 2.10.2020 t.j. do konca týždňa zatvorená.

Ďalšie informácie sledujte na FB stránke MŠ a oficiálnej stránke MŠ.

Ďakujeme za pochopenie.

V Černíku, 29.9.2020

 

Vážení rodičia,

začiatok školského roka 2020 - 2021 je poznačený pretrvávajúcou pandémiou ochorenia COVID – 19 a s tým súvisiacimi protiepidemiologickými  opatreniami a odporúčaniami MŠ SR a ÚVZ SR. Opatrenia  materskej školy v rámci prevencie nákazy COVID – 19 sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

Rodičia:

 • Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • Rodičia dodržiavajú pokyny riaditeľky MŠ ktoréupravujú podmienky MŠ Černík na obdobie do 23.9.2020 a ďalej podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.
 • Rodičia/sprevádzajúca osoba/zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní, počas pobytu v priestore šatne, odovzdávaní dieťaťa do triedy a pri jeho odvádzaní z MŠ v zmysle aktuálnych opatrení /nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk/
 • Do MŠ privádzajú rodičia dieťa zdravé, bez akýchkoľveknáznakov ochorenia. Po prezutí a vyzlečení vrchného odevu si dieťa pod dozorom rodiča /sprevádzajúcej osoby/ dôkladne umyje ruky mydlom a vysuší papierovou utierkou. Uterák používapočas dňa v kombinácii s papierovými utierkami.Pred vstupom do triedy prejde dieťa ranným zdravotným filtrom s prípadným meraním teploty. V prípade zistenia náznakovochorenia, /nielen na COVID - 19/, učiteľka dieťa nepreberie.
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ predkladá rodič vyplnený dotazník a čestné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni rodič opätovne predkladá písomné vyhlásenie.
 • Celkový čas zdržiavania sa rodičov /sprevádzajúcich osôb/ v priestoroch MŠ je potrebné obmedziť na nevyhnutné minimum. Dieťa sprevádza iba jedna osoba.
 • Pri pobyte v interiéri a exteriéri MŠ deti rúška nepoužívajú , v skrinke majú rezervné rúško pre prípad náhleho ochorenia počas dňa.
 • Ak sa u dieťaťa v priebehu dňa začnú prejavovať náznaky ochorenia,jemu nasadené rúško a pod dozorom v samostatnej miestnosti čaká na príchod rodiča, či inej poverenej osoby, ktorý bol bezodkladne kontaktovaný a ten je povinný v čo najkratšom čase si dieťa z MŠ vyzdvihnúť.
 • V prípade ak je u dieťaťa podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID – 19 bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku na triede a riaditeľku MŠ. Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladné nahlásenie karantény ak bola dieťaťu nariadená.
 • Rodič rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domu. V skrinke má okrem náhradného oblečenia  vlastnú označenú fľašu s denne čistou vodou, ktorú používa na pitný režim počas pobytu vonku.
 • TV – úbory sa nepoužívajú, nakoľko sa cvičenie v interiéri momentálne neprevádza.
 • Výmena periniek a uterákov sa koná 1x do týždňa .
 • Deti s poldennou prevádzkou si rodičia/poverená osoba/ preberá - mladšie o 12.00, staršie o 12.10 hod.
aplikace v obraze