Obec Černík
Černík

Charakteristika MŠ

MŠ je dvojtriedna s celodennou starostlivosťou.

Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom spravidla vo veku od 3 - 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.
Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk.

Zriaďovateľom a prevádzkovateľom je obec Černík.

Počet zaradených detí v školskom roku 2021 -  2022  je 40.
 

Prevádzka MŠ: od 7:00 – 16:00.hod.

Poplatky v MŠ:
Čiastočná úhrada  tzv. „školné“ - 8€ mesačne.
Celodenná strava:    1,45 €
z toho desiata:          0,36€
obed:                           0,85€
olovrant:                     0,24€

aplikace v obraze