Obec Černík
Černík

Trvalý pobyt

 

Prihlásenie občana bez trvalého pobytu - zrušený trvalý pobyt

 

K prihláseniu na trvalý pobyt na OBEC podľa § 5 „zákona“ je potrebné:

Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) „zákona“, a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 „zákona“, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá:

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze z príslušného    oddelenia PZ SR 
 • potvrdenie o trvalom pobyte z ohlasovne miesta predchádzajúceho trvalého pobytu

V tomto prípade sa ako miesto trvalého pobytu uvedie iba obec pobytu. 

 

Ak ide o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec. 

Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov.

 

 

Zrušenie trvalého pobytu

 

Ohlasovňa ZRUŠÍ záznam o trvalom pobyte podľa § 7 „zákona“:

 1. na základe odhlasovacieho lístka o skončení predchádzajúceho trvalého pobytu (oznámenie podľa § 10 písm. d),
 2. ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 3. na základe odhlásenia občana o skončení trvalého pobytu na území Slovenskej republiky (ohlásenie podľa § 6 ods. 1 a 3,
 4. ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
 5. na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časti (bytu) na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, 

Uviesť o nehnuteľnosti, na ktorej je evidovaný trvalý pobyt osoby, ktorej sa má zrušiť trvalý pobyt, nasledovné údaje: 
- číslo listu vlastníctva 
- katastrálne územie 
- súpisné číslo, číslo vchodu a číslo bytu, ak sa jedná o byt 

 1. na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
 2. ak budova zanikla.

Tieto údaje potrebuje ohlasovňa k získaniu výpisu z listu vlastníctva, ktorý si sama ohlasovňa zabezpečí prostredníctvom používateľského portálu “Over si” – informačného systému verejnej správy.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli po dobu 15 dní. 

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g),

je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana. 

Občan je povinný predložiť:

 1. právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
 2. dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
 3. rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané,
 4. dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.
 5. uviesť o nehnuteľnosti, na ktorej je evidovaný trvalý pobyt osoby, ktorej sa má zrušiť trvalý pobyt, nasledovné údaje:
  – číslo listu vlastníctva,
  – katastrálne územie,
  – ulicu,
  – a číslo bytu, ak sa jedná o byt

 

UPOZORNENIE:

Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby podľa odseku 4 sú oprávnené požiadať osoby podľa odseku 2 o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.

Citované zo zákonu Zákona č. 177/2018 Z. z., Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy, ods. § 1, odsek 6.

 

 

Prechodný pobyt

 

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.

Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Potrebné doklady pri hlásení prechodného pobytu :

K prihláseniu na prechodný pobyt sa predkladajú doklady ako pri vybavovaní trvalého pobytu, ak sa občan ide prihlásiť ku vlastníkovi nehnuteľnosti.

 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz), občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
 • súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo časti budovy (bytu) priamo pred zamestnancom ohlasovne, alebo osvedčeným podpisom,
 • uviesť o nehnuteľnosti, na ktorú sa nahlasuje pobyt nasledovné údaje:
 1. číslo listu vlastníctva
 2. katastrálne územie
 3. súpisné číslo a číslo bytu, ak sa jedná o byt

Tieto údaje potrebuje ohlasovňa k získaniu výpisu z listu vlastníctva, ktorý si sama ohlasovňa zabezpečí prostredníctvom používateľského portálu “Over si” – informačného systému  verejnej správy.

Doba prechodného pobytu :

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť od roku 2020 dlhšia ako päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

Správne poplatky :

Potvrdenie o pobyte – 5,00 €
Oznámenie o pobyte – 5,00 €

 

 

 

Chcem vybaviť

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze