Obec Černík
Černík

Osvedčovanie

 

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV NA LISTINÁCH

 

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách upravuje zákon NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Obec vykonáva osvedčovanie v rámci výkonu samosprávy obce.

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti Obecného  úradu Černík. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.

OSVEDČENIE PODPISU NA LISTINE

Pri osvedčovaní podpisu na listine obecný úrad zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom. 

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred zamestnancom úradu, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje platným dokladom totožnosti.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • občiansky preukaz
 • cestovný doklad
 • vojenský preukaz
 • námornícka knižka
 • povolenie na pobyt pre cudzinca

OSVEDČENIE KÓPIE LISTINY

Pri osvedčovaní zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou obecný úrad neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Obecný úrad zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom. Preto je potrebné pri osvedčovaní listiny predložiť vždy aj originál listiny. 

Ak osvedčovaný odpis listiny alebo jej kópia tvorí dva listy a viac listov, sú spojené šnúrou, ktorej voľné konce sa prekryjú nálepkou s odtlačkom úradnej pečiatky.

POTREBNÉ DOKLADY:

 • občiansky preukaz
 • cestovný doklad
 • povolenie na pobyt pre cudzinca

 

POPLATOK:

Položka 3 písm. a)

 • Osvedčenie podpisu na listine v úradnej miestnosti OcÚ v Černíku 2,00 €
 • Osvedčenie podpisu so zvýšenou náročnosťou (zväzovanie zmlúv, dokumentov – za každý podpis) 2,50 €

Položka 2 písm. c)

 • Osvedčenie  listiny/ fotokópie – 1 strana 2,00 €
 • Osvedčenie listiny/ fotokópie v českom jazyku – 1 strana 3,00 €

Správne poplatky za vyberajú v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

NEOSVEDČUJE SA:

Obecný úrad Černík v zmysle ustanovenia § 5 zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov nevykonáva osvedčovanie:

 1. ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 2. odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných a obdobných preukazov,
 3. ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 4. ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 5. ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány),
 6. ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

 

Okrem uvedeného Obecný úrad Černík  nevykonáva:

 1. osvedčenie odpisu alebo kópie listiny s otlačkom reliéfnej pečiatky,
 2. čiastkové osvedčovanie odpisu alebo kópie listiny.

 

TLAČIVÁ :

 1. Vzor splnomocnenia 
 2. Vzor čestné vyhlásenie 

 

Chcem vybaviť

Operačný program kvalita životného prostredia

OP KŽP

Voľby

Volľby

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Triedenie odpadu

NATUR-PACK

cedron

geoportál obce

Virtuálny cintorín

virtuálny cintorín

aplikace v obraze