DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

  

 

eú

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.”

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 642
TÝŽDEŇ: 2634
CELKOM: 541056

Triedenie odpadu

Navigácia

Obsah

Výchova a vzdelávanie

Školský vzdelávací program – Usilovné včielky

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti kognitívnej, sociálno - emocionálnej a perceptuálno - motorickej. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti, v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
Pedagogické pracovníčky pracujú podľa vlastného školského vzdelávacieho programu pod názvom „Usilovné včielky”, ktorý je vypracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Obsah vzdelávania v materskej škole je vymedzený do siedmych vzdelávacích oblastí, ktoré pokrývajú celý komplex všeobecného vzdelávania a kultúrnej gramotnosti.

Vzdelávacie oblasti: • Jazyk a komunikácia
                                     •  Matematika a práca s informáciami
                                     •  Človek a príroda
                                     •  Človek a spoločnosť
                                     •  Človek a svet práce
                                     •  Umenie a kultúra
                                     •  Zdravie a pohyb

Profilácia MŠ    

 • využívať hru ako najčastejšiu a najprorodzenejšiu činnosť dieťaťa a aktívne ju uplatňovať pri plnení výchovno - vzdelávacích cieľov
 • poskytovať deťom radostné a podnetné prostredie
 • rozvíjať vedomosti, zručnosti a návyky detí, využívať formu zážitkového učenia a bádateľských aktivít
 • pripravovať deti na ď´alší stupeň vzdelávania a na jeho bezproblémový prechod
 • realizovať aktivity zamerané na zdravý životný štýl - pohyb a zdravé stravovanie
 • vytvárať pozitívny postoj k prírode k poznaniu a jej ochrane
 • obohacovať výchovno - vzdelávací proces o spoznávanie a realizáciu ľudových zvykov a tradícií, rozvíjať národné povedomie
 • realizáciou výtvarných, pracovných, hudobno - tanečných a dramatických aktivít podporovať tvorivosť detí i s cieľom zažiť pocit úspechu
 • zapájať rodinu do aktívneho diania života v materskej škole
                               

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

 • Napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi
 • naučiť deti kooperovať v skupine, v kolektíve, získať mravné návyky a spôsoby kultúrneho správania a osvojovať si základné pravidlá spolunažívania
 • Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rešpektovať jedinečnosť každého dieťaťa
 • Systematicky v tvorivej atmosfére prostredníctvom hry vzdelávať deti tak, aby získané vedomosti vedeli uplatňovať v praxi, pripravovať ich na celoživotné vzdelávanie a život v spoločnosti
 • Naučiť deti rešpektovať všeľudské etické hodnoty, utvárať v nich pozitívny vzťah a postoj k sebe samému, k ľuďom, k svetu a k prírode
 • Učiť deti chrániť si svoje zdravie, vytvárať pozitívny postoj k zdravému stravovaniu a k pohybovým aktivitám
 • Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí, spoznávať a realizovať prostredníctvom rôznych aktivít ľudové tradície a zvyky nášho regiónu