Úvod Oznamy Smernica o účtovníctve-návrh
large small default
Smernica o účtovníctve-návrh

Smernica o účtovníctve-návrh

Piatok, 16 November 2012 11:09 Rajčanová Katarina

 

 

 

 

Obecný úrad Č E R N Í K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnútorná smernica č. 1/2012 na vedenie

 

účtovníctva v podmienkach obce Č E R N Í K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Černíku dňa: 19.10.2012

 

Schválená OZ dňa …...............

 

 

 

Obsah:

 

 1. Úvodné ustanovenie.

 

 1. Projektovo-programová dokumentácia a spôsob vedenia účtovníctva.

 

 1. Zoznam účtovných kníh, číselných znakov, symbolov a skratiek.

 

 1. Rámcová účtová osnova a účtovný rozvrh.

 

 1. Obeh účtovných dokladov a účtovná závierka.

 

 1. Zásady pre členenie majetku a záväzkov.

 

 1. Odpisový plán.

 

 1. Inventarizácia majetku, pohľadávok, záväzkov, pokladne, cenín

a finančných prostriedkov v peňažných ústavoch.

 

 1. Tvorba a použitie fondov / SF, RF /.

 

 1. Zákonné rezervy, ich tvorba a použitie.

 

 1. Ostatné

  • cestovné náhrady a ich likvidácia,

  • rozpočet a rozpočtové opatrenia,

  • výkazníctvo.

 

 1. Uchovávanie a archivovanie účtovných dokumentácií.

 

 1. Záverečné ustanovenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

I. Úvodné ustanovenia.

 

V účtovnej smernici č.1/2012 na vedenie účtovníctva v podmienkach obce Černík sú zapracované aktuálne príslušné zákony:

 

 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

 • Zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • Zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 540/2007 Zb. o auditoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a platné VZN obce Černík

 

 

Účtovná smernica upravuje obeh účtovných dokladov, ako aj vzťahy medzi starostom a jemu podriadených pracovníkov, starostom obce a riaditeľkou MŠ pri vykonávaní dispozícií s finančnými a materiálovými prostriedkami a taktiež s majetkom jemu zvereným.

Predložená účtovná smernica upravuje taktiež podmienky a náležitosti účtovníctva obce Černík.

 

Obec Černík je právnickou osobou. V rámci delimitačného protokolu dňom 1.7.2002

prešla pod obec MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Černík.

 

II. Projektovo-programová dokumentácia a spôsob vedenia

účtovníctva

 

Obec Černík zabezpečuje vedenie podvojného účtovníctva, evidenciu majetku , odpisy

majetku , personalistiku a mzdovú agendu prostredníctvom projektovo-programovej dokumentácie

PC softwer dodaný firmou KEO Veľký Krtíš.

 

 

III. Zoznam účtovných kníh, číselných znakov, symbolov a skratiek

 

V zmysle zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve §12 ods. 1 až 6 obec Černík

/ďalej len účtovná jednotka/ účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vedie:

 

 • denník,

ktorý preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a v ktorom sa

účtovné zápisy evidujú chronologicky

 

 • hlavnú knihu,

v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období.

 

Hlavná kniha zahŕňa syntetické a analytické účty podľa účtovného rozvrhu a obsahuje tieto údaje:

 

a/ stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná kniha,

b/ súhrnné obraty strany MD a Dal jednotlivých účtov,

c/ zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

 

 

-3-

 

Účtovný zápis, ktorý sa nevykonáva v účtovných knihách t.j. v denníku a v hlavnej knihe,

vykonáva sa na podsúvahových účtoch.

Účtovná jednotka nesmie účtovať na účtoch, ktoré nie sú uvedené v účtovnom rozvrhu,

ani zriaďovať účty mimo účtovných kníh.

 

Účtovná jednotka vedie ďalšiu dokumentáciu vo forme pomocných kníh:

 

 • pokladničnú knihu, ktorá denne zaznamenáva pohyb finančných prostriedkov v pokladnici

OÚ t.j. príjmy, výdavky a zostatky v hotovosti

 • knihu došlých faktúr /dodávateľských/

 • knihu odoslaných faktúr /odberateľských/

 • knihu objednávok

 • knihu evidencie o poštových známkach, stravných lístkoch a juxty potvrdenky /PPD/

 • knihu odoslanej pošty

 

V účtovných prípadoch, pri ktorých obec vedie samostatnú evidenciu, obec neúčtuje v sústave podvojného účtovníctva- pohyby cez sklad, ale priamo do spotreby. Týka sa nasledovných produktov:

 

b/ stravné lístky

c/ stavebný materiál – materiál na opravu a údržbu v množstve zodpovedajúcemu potrebe opravy

d/ poštové známky

e/ ostatný materiál /kancelársky, čistiaci, hygienický/ v množstve zodpovedajúcemu potrebnej

spotrebe./

 

Ďalej účtovná jednotka vedie:

 

 • účtovné doklady, ktorými sú preukázateľné účtovné záznamy a ktoré musia obsahovať náležitosti, ktoré sú bližšie špecifikované v bode V. tejto účtovnej smernice

 • zoznam číselných znakov, symbolov, skratiek, prípadne označení úsekov z dôvodu zabezpečenia prehľadnosti, preukaznosti a zrozumiteľnosti vedenia účtovníctva

 

IV. Rámcová účtová osnova a účtovný rozvrh

 

Obec Černík má účtovný rozvrh zostavený v zmysle platných postupov účtovania pre

obce, v rozsahu potrebnom pre zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na

zostavenie účtovnej závierky. Podľa potreby si účtovná jednotka účtovný rozvrh dopĺňa v priebehu účtovného obdobia.

Účtovný rozvrh tvoria:

a/ analytické účty

b/ syntetické účty

c/ podsúvahové účty

 

Rámcovú účtovú osnovu stanovuje MF SR v opatreniach pre konkrétne skupiny účtovných jednotiek /obce MF SR 16 786/2007-31/.

Rámcová účtová osnova obsahuje usporiadanie účtových tried, prípadne skupín, syntetických účtov, ich číselné a slovné označenie, obsahuje taktiež účty podsúvahové.

Účtovný rozvrh a účtová osnova účtovnej jednotky je daná programovým vybavením PC softwer Fi KEO Veľký Krtíš.

 

 

 

 

- 4-

 

 1. Obeh účtovných dokladov a účtovná závierka

 

 

Obeh účtovných dokladov:

a/ preukazuje postup odovzdávania dokladov od ich vyhotovenia až po uloženie podľa registratúrneho

poriadku,

b/ vymedzuje oprávnenie a zodpovednosť jednotlivých osôb za overenie vecnej a formálnej

správnosti,

c/ uvádza nadväznosť pracovných postupov, vrátane lehôt odovzdávania dokladov medzi jednotlivými

pracovníkmi.

 

Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý sa vyhotovuje bez zbytočného od-

kladu ihneď po zistení skutočností, ktoré sa nimi dokladujú a musí obsahovať:

 

 • označenie účtovného dokladu

 • obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov

 • peňažná suma, údaj o množstve a jednotkovej cene

 • dátum vyhotovenia dokladu

 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu /zaúčtovania/, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia

 • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový

záznam osoby zodpovednej za jeho správne zaúčtovanie

 

Účtovný zápis sa taktiež zaznamenáva v účtovných knihách v zmysle § 11 ods. l,2,3 zákona

431/2002 Z.z. .

 

Objednávky

 • vyhotovujú sa v 3 exemplároch, číslujú sa narastajúcim spôsobom od l .../rok,

 • vyhotovuje a podpisuje ich starosta

 • musia obsahovať všetky predpísané náležitosti vyplývajúce z obchodného styku.

 

Dodávateľské faktúry

 • eviduje pracovníčka účtovnej jednotky v knihe došlých faktúr podľa predtlače

 • FAP opatrí prezentačnou pečiatkou s vyznačením skart. znaku a ukl. znaku

 • účtovníčka preveruje, či predmet faktúry zodpovedá  podmienkam podľa objednania

 • pri zistených nedostatkoch /rozdieloch/ je povinná účtovná jednotka uplatniť voči dodávateľovi reklamáciu

 • úhrady FAP sa realizujú bezhotovostným stykom – príkazom na úhradu, prípadne poštovou poukážkou FAP môže byť uhradená v hotovosti vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcom súhlase starostu

 • úhrady faktúr realizuje účtovníčka účtovnej jednotky

 • v prípade, že platbu nie je možné realizovať v termíne splatnosti napr. z nedostatku finančných prostriedkov na účte, zodpovedná pracovníčka je povinná požiadať dodávateľa o predĺženie splatnosti FAP, aby sa tak predišlo penalizácii

 • originál FAP aj s prílohami sa zakladá k účtovným dokladom účtovného dňa

 

Odberateľské faktúry

 • vyhotovenie a ich evidenciu vedie predpísanou formou účtovníčka účtovnej jednotky v knihe FAV

 • FAV sa vyhotovujú v 3 exemplároch: 1 x sa zasiela odberateľovi aj s príslušnými

- 5 -

prvotnými dokladmi /objednávka, zmluva, ap./ a 1 x FAV sa zakladá v dokladoch účtovného dňa k zaúčtovaniu a l x sa založí do knihy evidencie FAV

 • všetky odberateľské faktúry podpisuje štatutárny zástupca obce t.j. starosta v prípade jeho neprítomnosti – FAV podpisuje účtovníčka obce

 • úhrady FAV podľa termínov splatnosti sleduje účtovníčka účtovnej jednotky.

 

 

 • pri nedodržaní lehoty splatnosti FAV, účtovníčka je povinná úhradu urgovať, prípadne za nedodržanie termínu úhrady povinnosť účtovníčky je vystaviť penalizačnú faktúru.

 

Ceniny, stravné lístky, poštové známky, juxta potvrdenky

 • za ich evidenciu, úschovu, vydávanie je zodpovedná učtovníčka

 • výdaj a prevzatie cenín a prísne zúčtovateľných tlačív preberajúci pracovník potvrdí podpisom, dátumom prevzatia, schvaľujúcim orgánom je starosta účtovnej jednotky

 • inventarizácia cenín sa vykonáva k 1. dňu po uplynutí mesiaca, zodpovedná pokladníčka účtovnej jednotky

 • v zmysle zákona 431/2002 Z.z. § 29 ods. 3 účtovná jednotka je povinná inventarizovať peňažné prostriedky najmenej štyrikrát za účtovné obdobie

 • evidenciu poštových známok, ich nákup ako i výdaj sa eviduje v knihe poštových známok. Poštové známky podliehajú inventarizácii 4 x ročne. Za ich evidenciu je zodpovedná pokladníčka účtovnej jednotky.

 

Pokladničné doklady - príjmové / PPD/ a výdavkové /VPD/

 • vyhotovuje na základe podkladov /potvrdenky o nákupe z ERP, poštové poukážky, výplatné

listiny a pod./ pokladníčka účtovnej jednotky, v prípade neprítomnosti pokladníčky účtovníčka účtovnej jednotky rešpektujúc v plnom rozsahu zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

 • PPD a VPD schvaľuje starosta obce

 • pokladničné doklady musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona 431/2002 Z.z. § 10 ods. l písm. a/ až g/ t.j.

a/ slovné a číselné označenie účtovného dokladu,

b/ obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov,

c/ peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku,

d/ dátum vyhotovenia účtovného dokladu,

e/ dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia

f/ podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad /starosta/ a podpisový záznam

osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie /účtovníčka/

 

 

Mzdy sa vyplácajú pracovníkom účtovnej jednotky na základe výplatných listín bezhotovostným prevodom na účty zamestnancov obce do 16. dňa v mesiaci. Preddavky na mzdy sa vypláca na základe žiadosi zamestnanca do konca príslušného mesiaca. V prípade, že zamestnanec nepožiadal mzdu poukazovať na účet, mzda mu je vyplatená do 16.dňa v mesiaci cez pokladňu.

 

Interné doklady účtovnej jednotky

 • tieto slúžia na zúčtovanie opakujúcich i neopakujúcich úkonov / dohoda o krátkodobom prenájme priestorov, vysielanie relácií v MR, odpočty spotreby plynu, vody, el. energie a pod. - tieto ID vyhotovuje poverená pracovníčka účtovnej jednotky, schvaľuje ich svojím podpisom starosta

 • rozhodnutie o plate /platobný výmer/ vyhotovuje pracovníčka z oddelenia mzdy a personalistika na základe návrhu a schválenia starostu obce. Štatutárny zástupca obce, ním určuje funkčný plat, jeho kópia slúži ako platobný príkaz , mzdová účtovníčka ho zakladá do osobného spisu zamestnanca

 • dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti - tieto vyhotovuje účtovníčka účtovnej jednotky a to na základe návrhu a schválenia starostu obce

 • evidenciu riadnych dovoleniek zamestnancov vedie účtovníčka, vrátane stanovenia nároku a čerpania v priebehu roka. Čerpanie riadnej dovolenky zamestnancov schvaľuje a podpisuje starosta obce

 • cestovné doklady /cestovný príkaz/ likviduje pokladníčka obce po predchádzajúcom súhlase starostu obce a po predložení vyúčtovania pracovnej cesty zamestnancom v termíne do 10 dní po ukončení pracovnej cesty v zmysle zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách

 

 • mesačné zúčtovanie pokladne /v hotovosti/ odovzdáva pokladníčka účtovníčke obce a to do 5-teho kalendárneho dňa po uplynutí bežného mesiaca

 

 

 

Účtovná závierka

1/ Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

2/ Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí obsahuje:

a/ finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív

b/ výkaz ziskov a strát

c/ výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy

d/ poznámky /len v prípade koncoročnej účtovnej závierky/

3/ Účtovná jednotka okrem povinnosti uvádzať informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa

účtovná závierka zostavuje, zohľadňuje aj informácie, týkajúce sa stavu ku dňu, ku ktorému sa

zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka získala do dňa zostavenia účtovnej

závierky.

4/ Účtovná jednotka /obec/ je povinná v zmysle zákona 431/2002 Z.z. § 22a ods. 1,4,5

zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku od 1.1.2009 podľa nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady /ES/ č. 1606/2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem

a zákona 594/2003 Z.z.

 

Dispozičné a iné oprávnenia s finančnými prostriedkami

a/ právo disponovať s finančnými prostriedkami na bežnom účte a podpisovať doklady

majú títo pracovníci účtovnej jednotky:

Ľudovít Kuťka, starosta obce

Katarína Rajčanová, učtovníčka

Peter Čurgali, zástupca starostu obce

 

b/ právo disponovať s finančnými prostriedkami SF majú títo pracovníci:

Ľudovít Kuťka, starosta obce

Katarína Rajčanová

Anna Kanásová, pokladníčka

 

c/ oprávnenie k preberaniu poštových zásielok bolo vydané týmto pracovníkom OÚ.

Anna Kanásová

Katarína Rajčanová

 

d/hmotnú zodpovednosť za majetok a finančné prostriedky, podpísanú starostom obce majú vrátane prevzatiua úradných pečiatok a kľúčov títo pracovníci:

 

Ľudovít Kuťka – starosta obce

Katarína Rajčanová – učtovníčka

Anna Kanásová – pokladníčka

Milan Mihalovič – údržbár a skladník

Marta Zradulová – riaditeľka MŠ

Mária Kozárová – vedúca školskej jedálne

 

Pokladničný limit v pokladni OÚ

Pokladničný limit účtovnej jednotky stanovilo OZ v Černíku vo výške 1000 Eur.

Za dodržanie pokladničného limitu v plnej miere zodpovedá pokladníčka obce.

 

 

VI. Zásady pre členenie majetku a záväzkov s využitím zákona č. 595/2003 Z.z.

o dani z príjmov a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

 

Účtovná jednotka eviduje svoj majetok na inventúrnych súpisoch v PC.

 

Z časového hľadiska je majetok členený na:

a/ krátkodobý – doba použiteľnosti alebo splatnosti je do 1 roka vrátane,

b/ dlhodobý – doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným

spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako 1 rok.

 

Dlhodobý majetok sa člení na:

 • hmotný /budovy a iné stavby, pozemky, umelecké diela, ..../

 • nehmotný /softwer, autor. práva, .../

 • finančný majetok /podielové cenné papiere, vkladové listy, .../

 

Dlhodobý majetok podľa postupov účtovania členíme do účtovných skupín:

 • dlhodobý nehmotný majetok v cene vyššej ako 2.400,00 €

 • dlhodobý hmotný majetok v cene od 1.700,00 €

 • dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný,

 • dlhodobý finančný majetok.

 

 

Ako dlhodobý majetok sa neúčtuje:

 • krátkodobý finančný majetok - finančné účty,

 • drobný nehmotný majetok, ktorého OC je do 2 400 €, tento sa účtuje priamo

do nákladov,

 • drobný hmotný majetok, ktorého OC je do 166,00 €, účtuje sa priamo do spotreby a nevedie sa o ňom žiadna evidencia, podľa zváženia účtovnej jednotky sa môže viesť na podsúvahovom účte aj DHM, ktorého OC je nižšia ako 166,00 €, DHM ktorého OC je od 166,00 € do 1.700,00 € účtuje sa priamo do spotreby ako bežný výdavok, ale vedie sa na podsúvahových účtoch.

 

Účtovná jednotka vytvára zásoby tovarov, nenakupuje tovary k ďalšiemu predaju, čiže neúčtuje o zásobách resp. tovaroch na sklade.

 

Oceňovanie majetku účtovnej jednotky :

 

Majetok a záväzky účtovnej jednotky sa oceňujú ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu,

resp. ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Majetok a záväzky sa oceňujú OC, vlastnými

nákladmi, menovitou hodnotou, reprodukčnou obstarávacou cenou, reálnou hodnotou

v zmysle zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 25 ods. 1 písm. a/ až e/.

 

VII. Odpisový plán účtovnej jednotky

 

Odpismi hmotného a nehmotného majetku účtovná jednotka vyjadruje zníženie hodnoty

majetku. Spôsoby odpisovania zahrňuje zákon č. 595/2003 Z.z. § 22 až § 29.

Účtovná jednotka odpisuje hmotný a nehmotný majetok /okrem zásob a pohľadávok/ v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 

Povinnosť zostavenia odpisového plánu podľa § 28 ods. 3 a 4 zákona o účtovníctve.

 

 • účtovná jednotka si zostavuje odpisový plán v náväznosti na druhy a skupiny

majetku

 • odpisový plán musí mať náležitosti účtovného záznamu viď § 4 ods. 6 zákona o

účtovníctve

 • odpisový plán ako účtovný záznam musí byť preukázateľný podľa § 32 zákona o

účtovníctve

 

 • odpisový plán sa musí uchovávať – je archívnym dokladom - podľa § 35 ods. 3 písm. b/

po dobu piatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

 

Odpisové sadzby sa určujú v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. § 27

ods. 1,2 . Účtovná jednotka určuje „rovnomerné odpisovanie majetku“ zaradeného

do odpisovania.

 

 

Pri odpisovaní dlhodobého majetku sa účtovná jednotka riadi týmito pravidlami:

 

 • majetok sa odpisuje do výšky jeho ocenenia v účtovníctve

 • hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce

bežným podmienkam jeho využívania,

 • odpísaný majetok ú p l n e sa ďalej neodpisuje /vedie sa o ňom evidencia/,

 • dlhodobý nehmotný majetok do výšky 2.400,00 €, / práva priemyselného vlastníctva, autorské práva, práva príbuzné autorským právam vrátane počítačových programov a databáz,projekty, utajované informácie, lesné hospodárske plány / sa nezaraďuje doodpisovania, ale účtuje sa priamo do spotreby Zákon č. 595/2003 Z.z. § 22 ods.7,

 • dlhodobý drobný hmotný majetok, ktorého OC je do 1.700,00 € sa účtuje priamo do nákladov.

 

 

VIII. Inventarizácia majetku, pohľadávok, záväzkov, pokladne,

cenín a finančných prostriedkov v peň. ústavoch

 

Účtovná jednotka uskutočňuje inventarizáciu v súlade so zákonom o účtovníctve

č. 431/2002 Z.z. §§ 29, 30.

K vykonaniu inventarizácie vydáva príkaz štatutárny zástupca s presným postupom, spôso-

bom, časovým harmonogramom a vymenovaním členov inventarizačnej komisie.

Účtovná jednotka vykonáva inventarizáciu aj ku dňu, ku ktorému vykonáva riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku.

Starosta obce Kmeťovo vydáva príkaz na realizáciu inventarizácie 1 x ročne.

Peňažné prostriedky v hotovosti, ceniny, poštové známky sa inventarizujú 4 x ročne.

Pri majetku hmotnej a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou.

Záväzky, rozdiely majetku a záväzkov sa zisťujú inventúrou.

Inventarizačná komisia po vykonaní inventarizácie spracováva inventúrny súpis a taktiež

inventarizačný zápis.

Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva v

zmysle § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z.

Inventúrny súpis musí obsahovať:

 • názov účtovnej jednotky,

 • deň začatia inventarizácie, deň, ku ktorému bola inventarizácia vykonaná a deň ukončenia inventarizácie,

 • stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny,

 • miesto uloženia majetku,

 • meno, priezvisko a podpis hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,

 • zoznam záväzkov,

 • zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,

 • mená, priezviská a podpisy osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku,

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,

 • poznámky.

 

 

Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť

účtovníctva, stavy majetku, záväzkov, rozdiely majetku a záväzkov. Inventúrne súpisy

sa porovnávajú so stavmi v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise.

 

 

Inventarizačný zápis obsahuje:

 

 • názov účtovnej jednotky, sídlo, adresa,

 • výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku

a záväzkov s účtovným stavom,

 • mená, priezviská a podpisy osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie.

 

Fyzickú inventarizáciu hmotného majetku, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykonáva v čase od 1. októbra do 31. decembra bežného roku.

V účtovnej závierke sa musí preukázať stav majetku ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka

zhotovuje údajmi upravenými o prírastky a úbytky majetku za dobu od skončenia riadnej fyzickej

inventarizácie do konca účtovného obdobia.

 

Inventarizačné rozdiely môžu mať charakter manka alebo prebytku.

Inventarizačný rozdiel účtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou

overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Inventarizačné rozdiely prejednáva inventarizačná komisia, ktorá navrhuje ako sa ďalej naloží s

prebytkom resp. mankom a predkladá ho obecnému zastupiteľstvu.

 

IX. Tvorba a  použitie fondov

 

Obec ako účtovná jednotka tvorí tieto fondy:

 

 • sociálny,

 • rezervný,

 

 

Sociálny fond:

1. Tvorí sa preddavkovo v priebehu roku, jeho tvorbu a čerpanie upravuje zákon č. 152/1994 Z.z.

o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení

neskorších predpisov. Tento fond sa tvorí ako povinný prídel vo výške 1,0 % z HM

zamestnancov pracujúcich v účtovnej jednotke.

2. Prostriedky sociálneho fondu sú vedené na osobitnom účte zamestnávateľa.

3. Na osobitný účet zamestnávateľa /SF/ sa finančné prostriedky prevádzajú mesačne.

4. Zostatok finančných prostriedkov SF sa prevádza do nasledujúceho roku v súlade s § 6

ods. 3 zákona o sociálnom fonde.

 

Použitie prostriedkov sociálneho fondu:

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť z fondu príspevok:

a/ zamestnancom na zabezpečenie stravovania nad rámec ustanovený osobitným zákonom a na

služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu sily, v rozsahu najmenej 30 % povinného

prídelu,

b/ zamestnancom vo forme sociálnej výpomoci, na dopravu do zamestnania a na dôchodkové

pripoistenie v rozsahu najmenej 20 % povinného prídelu.

 

Zostatok finančných prostriedkov SF môže použiť zamestnávateľ pre zamestnancov na realizáciu

sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

 

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu o poskytovaných finančných príspevkoch SF. Súčasťou

tejto evidencie sú doklady preukazujúce vynaložené výdavky zamestnancov napr. doprava a späť.

Zamestnanec je povinný preukázať výšku výdavkov na dopravu do zamestnania a späť pre účely

poskytnutia príspevku zo SF.

 

Rezervný fond:

Účtovná jednotka /obec/ v zmysle Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 15 ods. 4 vytvára rezervný fond vo výške určenej obecným zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a/ a b/.

 

Použitie RF je upravené nasledovne:

a/ na úhradu kapitálových výdavkov,

b/ na krytie časového nesúladu medzi P a V počas rozpočtového roka,

c/ na úhradu rozpočtom nezabezpečených bežných potrieb.

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z RF sa prevádza do ďalšieho roka.

 

X. Zákonné rezervy, ich tvorba a použitie

 

Obec Černík ako účtovná jednotka tvorí zákonné rezervy na:

 • nevyfakturované dodávky a služby

 • nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho poistenia

 • a iné riziká a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky.

 

Oceňovanie rezerv obec vykonáva odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry.

 

XI. Ostatné

 

Cestovné náhrady a ich likvidácia.

Obec Černík, ako účtovná jednotka realizuje likvidáciu cestovných náhrad v zmysle

zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. .

Príkaz na výkon pracovnej cesty vydáva a podpisuje starosta obce.

Zamestnanec je povinný predložiť do 10 pracovných dní po skončení pracovnej cesty

zamestnávateľovi vyplnený cestovný príkaz /prípadne ďalšie doklady-potvrdenky/ potrebné

na vyúčtovanie pracovnej cesty, taktiež vyúčtovanie prijatého preddavku na pracovnú cestu

v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. §36 ods. 1,3,4 o cestovných náhradách.

Zamestnávateľ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov

vykonať vyúčtovanie tzv. likvidáciu cestovných náhrad.

Likvidáciu cestovných náhrad kontroluje a  vypláca pokladníčka obce.

 

Rozpočet obce a rozpočtové opatrenia.

Plánovanie finančných a rozpočtových vzťahov obce má 3 fázy:

 • rozpočtovanie,

 • finančné prognózovanie,

 • zohľadnenie stratégie obce /PHSR/.

 

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet o stavbe ktorého pojednáva zákon č.

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. Tento definuje

základné pojmy, zostavenie rozpočtu a jeho obsah, rozpočtové provizórium ako i zmeny

rozpočtu.

Obec pri zostavovaní rozpočtu musí povinne prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov,

ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

2. Rozpočet obce predložený na schválenie OZ musí byť zverejnený najmenej 15 dní pred

zasadnutím OZ na úradnej tabuli obecného úradu, aby občania obce mali možnosť vyjadriť sa

k predloženému návrhu.

Taktiež to platí aj o záverečnom účte obce.

 

3. Pokiaľ výsledkom hospodárenia obce je prebytok, tento sa prevádza do rozpočtu obce na

ďalší kalendárny rok.

 

4. Obec ako účtovná jednotka vedie podvojné účtovníctvo v zmysle platného zákona č. 431/2002

Z.z. o účtovníctve a pri účtovaní sa riadi rámcovou účtovnou osnovou spracovanou pre

rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce .... .

 

5. Ročnú účtovnú závierku overuje audítor v zmysle zákona č. 540/ 2007 o audite a dohľade nad

výkonom auditu.

Účtovná jednotka je povinná na žiadosť audítora poskytnúť účtovné záznamy vo forme

požadovanej audítorom v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 31 ods. 6 .

 

6. Návrh rozpočtu vypracováva starosta obce za účasti účtovníčky a finančnej ko-

misie. Navrhnutý rozpočet v konečnej fáze schvaľuje OZ.

 

Rozpočtové opatrenia účtovnej jednotky.

1. Ak v priebehu účtovného roku zistí účtovná jednotka potreby úhrad, ktoré neboli v rozpočte

plánované, tieto úhrady je možné realizovať rozpočtovým opatrením.

 

2. Rozpočtové opatrenie predovšetkým zahŕňa:

 • presuny finančných prostriedkov,

 • povolené prekročenie limitu výdavkov,

 • viazanosť finančných prostriedkov.

 

Obec Černík je povinná v priebehu rozpočtového roku viesť operatívnu evidenciu

o všetkých rozpočtových opatreniach.

Všetky zmeny a doplnky k schválenému rozpočtu /rozpočtové opatrenia/ sa predkladajú na

schválenie obecnému zastupiteľstvu.

 

Výkazníctvo.

Účtovná jednotka spracováva v priebehu účtovného obdobia:

 • Výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy Fin 1-04

 • Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy FIN 2 -04

 • Výkaz ziskov a strát.

 

 

 

Za správnosť výkazníctva zodpovedá účtovníčka, ktorá predkladá jednotlivé výkazy na schválenie

starostovi obce.

 

XII. Uchovávanie a archivovanie účtovnej dokumentácie

 

V zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 35 ods. 1-4 je účtovná jednotka povinná

zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu.

Účtovná jednotka je taktiež povinná zabezpečiť ochranu použitých prostriedkov, nosičov infor-

mácií a programového vybavenia pred ich zneužitím, poškodením, zničením, neoprávnenými

zásahmi do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením.

 

-12-

 

Na nakladanie s účtovnou dokumentáciou sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, doplnený Vyhláškou MV SR č. 628/2002 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

 

 

Účtovné záznamy sa uchovávajú:

 • účtovná závierka a výročná správa počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,

 • účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov, symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventarizačné zápisy, účtovný rozvrh,

všetky vymenované doklady počas 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,

 • účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácií, týkajúcich sa spôsobu vedenia účtovníctva

a ktorými účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva - počas 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili,

 • ostatné účtovné doklady /záznamy/ počas doby určenej v registratúrnom a archívnom pláne

účtovnej jednotky tak, aby neboli porušené ustanovenia cit. zákona a osobitných predpisov.

 

 

Obec stanovuje tieto lehoty uchovávania a archivovania pre ostatnú dokumentáciu:

 • účtovné záznamy, ktoré sa týkajú daňového konania, správneho konania, trestného konania,

občiansko-súdneho konania alebo iných konaní, ktoré sa neskončili, obec uchováva do konca účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom sa skončila lehota na ich preskúmanie,

 • mzdové listy, daňové doklady v trvaní 10 rokov,

 • účtovné doklady a iné účtovné záznamy, ktoré sa týkajú zaručených lehôt a reklamačných

konaní uchováva účtovná jednotka počas doby, do ktorej záručné lehoty alebo reklamačné

konania trvajú.

 • Účtovné záznamy /FAV/, ktoré sa týkajú neuhradených pohľadávok alebo nezaplatených

záväzkov /FAP/, uchováva účtovná jednotka do konca účtovného obdobia nasledujúceho po

účtovnom období, v ktorom došlo k ich uspokojeniu resp. ú

 

 

XIII. Záverečné ustanovenie

 

 

1. Všetci zamestnanci účtovnej jednotky, ktorí prídu pri výkone svojej funkcie do styku

s účtovnými dokladmi sú povinní dodržiavať ich obeh a lehoty obehu.

 

2. Zamestnanci zodpovední za dodržiavanie správneho obehu faktúr a iných účtovných dokla-

dov znášajú dôsledky vyplývajúce z oneskorených úhrad /penále, pokuty a pod./.

 

3. Starosta obce je povinný

spolupracovať s účtovníčkou pri zabezpečovaní plynulého obehu dokladov v zmysle tejto

smernice a všetky účtovné doklady za príslušný mesiac vysporiadať a odovzdať k spracovaniu mesačnej účtovnej závierky najneskoršie do 5. dňa v nasledujúcom mesiaci.

 

4. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov a jej nedodržanie sa bude považovať

za porušenie pracovnej disciplíny.

 

 

 

 

Táto smernica č. 1/2011 na vedenie účtovníctva v podmienkach obce Černík

bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa …...................... uznesením č. …...................

a je prístupná k nahliadnutiu každému občanovi na obecnom úrade.

 

 

Po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, stráca platnosť S m e r n i c a č. 1 /2008 na vedenie účtovníctva v podmienkach obce Černík zo dňa 26.2.2009.

 

 

Meno, priezvisko a podpis pracovníka, ktorý smernicu vypracoval:

 

Katarína Rajčanová ..................................................................................

 

 

 

 

 

Ľudovít Kuťka

 

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smernica vyvesená na úradnej tabuli: 21.11.2012 do 7.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-14-

 

 

 

 


Posledná úprava ( Štvrtok, 07 Marec 2013 15:59 )